افزايش ,مراتع ,مراتع كاليفرنيابزرگترين ازمايشات تغييرات دمايي در مراتع كاليفرنيا در دانشگاه rice نشان داد كه اين مراتع در ١٧ سال گذشته كم محصول تَر شده اند. فرض هاي قبلي اين بود كه افزايش co2 محيطي و دماي محيط رشد گياهان را افزايش ميدهد.  اما اين مطالعه نشان داد كه افزايش ميزان Co2 رشد گياهان در مرتع را افزايش نداده است حتي در ازمايشاتي كه غلظت Co2 دو برابر بوده است. اين تحقيق در مجله PNAS  ٢٠١٦ بچاپ رسيده است.

منبع اصلی مطلب : پزشکان گیاهان
برچسب ها : افزايش ,مراتع ,مراتع كاليفرنيا
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : گرمايش زمين و مراتع كاليفرنيا